C u a n d o    e l    A R T E     e m b e ll e c e    t u    r o p a    l e    p r o p o r c i o n a    u n a    s i n g u l a r i d a d    e s p e c i a l         

Corbatas

1 comentario:

Cristina Fexas Massanés dijo...

lES CORBATES LES TROBO SUPER FINES Y MOLT ORIGINALS ;)

Cristina Fexas.